23
มิ.ย.

Happy healthความหมายของความสุข

Filed in Happy health

?????????ความสุข? เป็นคำธรรมดาสามัญที่สุดเท่าที่เราจะนึกได้เมื่ออยากจะอวยพรหรือมอบสิ่งๆดีๆให้แก่กัน??จากรายงานการศึกษาเรื่องความสุขทำให้ได้ทราบความหมายที่ลึกซึ้งและวิธีการอันจะนำมาซึ่งความสุขตามที่หลายๆคนปรารถนา? ลองมาร่วมกันค้นหาความหมายของความสุขกันค่ะ

??????? มีการศึกษาเกี่ยวกับความสุขสืบต่อกันมาหลายศตวรรษและมีคำมากมายที่ให้เรียกความสุข? ได้แก่? ความเป็นอยู่อันดี? คุณภาพชีวิต?? ความพึงพอใจในชีวิต?? แต่ความสุขเป็นคำที่ใช้แพร่หลายที่สุด

????? ความสุขหมายถึงอะไรอาจมีคำตอบสองอย่างสำหรับคำถามนี้คือ

? ก. ภาวะทางอารมณ์ทางบวกความร่าเริงสนุกสนาน

?ข.ความพึงพอใจในชีวิตทั้งมวลหรือบางส่วนของชีวิต

??? ความสุขไม่ได้มีความหมายตรงข้ามกับความทุกข์? ความซึมเศร้า? หรือสุขภาพไม่ดีแม้ว่ามันจะมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะเหล่านี้ก็ตาม

??????????????? ความสุขประกอบด้วยอะไรบ้าง? แอนดรูว์และวิทธี(Andrews? and Whithey,1978) เสนอว่า ความสุขมีองค์ประกอบดังนี้

1. อารมณ์ทางบวก

2. ความพึงพอใจในชีวิต

3. ปราศจากอารมณ์ทางลบหรือความเศร้าโศก

??????????? ข้อเสนอนี้ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน? อาจมีองค์ประกอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสุขอีกได้แก่? การบรรลุความปรารถนาแห่งตน? เช่น บรรลุยังเป้าหมายในชีวิต? การมีความเจริญงอกงาม?? มิติของความสุขภายในจิตใจที่มีความใกล้เคียงกันคือ? การได้ใช้เวลาว่าง?? การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอันเป็นที่รัก? เช่น? สามี? ลูก? เป็นต้น? หรือการดื่มด่ำไปกับความงามของธรรมชาติ(Argyle? and Crossland,1991:Lu and Argyle,1994) คำอธิบายความสุขอย่างกว้างๆ คือ

ประสบการณ์ภายในจิตใจของบุคคลด้านบวก

??????? ปรัชญาเมธีของจีนเสนอว่า ?ความสุขหมายถึงการมีชีวิตที่ดี (Xin Hua dictionary, 1987) วู? (Wu , 1992) ชี้ว่าความสุข? คือการมีอายุยืนยาว?? ความรุ่งเรือง? สุขภาพ? ความไม่มีโรค? ความสงบ? การรู้สึกผ่อนคลายจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับความตาย? สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับชีวิต ?คำสอนขงจื้อนับว่ามีอิทธิพลที่สุดต่อวัฒนธรรมความเชื่อของคนจีนโดยให้ความสำคัญกับครอบครัวลูกหลาน? ชีวิตของแต่ละคนเป็นการเชื่อมต่อกับบรรพบุรุษ?? การสืบต่อวงศ์ตระกูล?? ครอบครัวจึงเป็นศูนย์กลางของชีวิตของบุคคล? เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบุคคลจึงต้องทำงานหนักเพื่อรักษาและขยายครอบครัว?? ระบบค่านิยมของขงจื้อแบ่งความสุขเป็น? 4 ด้านได้แก่

1.องค์ประกอบของครอบครัว?? ความรับผิดชอบต่อครอบครัว? การเชื่อฟังผู้ใหญ่

2 .องค์ประกอบของกลุ่ม? ยอมรับโครงสร้างของลำดับชั้นทางสังคม?? ไว้วางใจผู้มีอำนาจ? ทำให้เกิดความเป็นปึกแผ่น? ความกลมกลืนและเป็นไปตามบรรทัดฐานของกลุ่ม

3. องค์ประกอบการทำงานได้แก่การศึกษา? การเรียนรู้? ทักษะ? การทำงานหนัก? การอดออม??

4. องค์ประกอบในการประพฤติปฏิบัติ?? ความสงบสุข?? ความถ่อมตนและความมีวินัย? ความสุขตามปรัชญาของขงจื้อ? เน้นที่ความเป็นอยู่อันดีของครอบครัว? สังคมมากกว่าความสุขส่วนบุคคล?

??????? วัฒนธรรมจีนจึงเน้นการแบ่งปันความสำเร็จให้แก่กลุ่ม? การทำประโยชน์ ให้แก่สังคมถือเป็นความสุขสูงสุด? ความพยายามหาความสุขใส่ตนถือเป็นสิ่งไม่มีคุณค่า? น่าละอาย

??????? ลูและชิ(Lu and Shi,1997)ได้ทำแบบแผนแหล่งของความสุขโดยทำกับประชากรไต้หวัน? ได้แห่งความสุข 9 ด้านดังนี้

1.การได้รับการยอมรับนับถือ? เช่น? คำชมเชย?? การให้เกียรติ

2.การมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี เช่น ครอบครัวอบอุ่น ลูกประสบความสำเร็จในชีวิต

3.ความพึงพอใจจากการได้รับการตอบสนองความต้องการทางวัตถุ ?หาเงินได้มาก? มีเงินเพียงพอในการจับจ่ายใช้สอย

4.ความสำเร็จในการทำงาน เช่น มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน? ทำงานบรรลุเป้าหมาย

5.มีความสบายใจ? ?รู้สึกผ่อนคลาย? เช่น? เข้าใจความหมายของชีวิตหรือเชื่อในโชคชะตามันเป็นเช่นนั้นเอง

6.มีความสุขจากการที่คนอื่นยอมเสียสละ? เช่น ได้หยุดพักผ่อนในขณะที่คนอื่นทำงานหนัก

7.รู้สึกถึงการควบคุมตนเองและมีความประจักษ์ในตน เช่น บรรลุเป้าหมายในชีวิตหรือพยายามให้ดีที่สุดและได้รับคำวิจารณ์ที่ตนปรารถนา

8.อารมณ์ทางบวก? เบิกบานใจ? ผ่อนคลาย? ไม่มีอะไรทำให้โกรธ

9.สุขภาพ เช่น ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

???????? จากผลการศึกษาของลูและชิ พบว่าความสุขเกิดจากการได้รับการยอมรับนับถือโดยบุคคลอื่นให้การยอมรับการกระทำหรือความสำเร็จ?? นอกจากนี้ความสุขยังเกิดจากการมีความสัมพันธ์ที่ดีบุคคลอื่น?? ความเป็นปึกแผ่น? ความซื่อสัตย์จากพวกพ้องและบุคคลในครอบครัว?? การได้รับความสำเร็จในอาชีพ?? การงาน? ทำให้มีหลักฐาน? มั่นคง เป็นการช่วยเหลือครอบครัว? การควบคุมตนเอง?? การพัฒนาตนเอง? ความประจักษ์ในตนเอง? คือการเป็นคนดีมีศีลธรรม? มีคุณธรรม? เป็นความยินยอมยอมรับความเป็นไปในชีวิต

???????? ในทศวรรษที่ผ่านมาความสุขเป็นรูปแบบใหม่ที่เข้ามาแทนที่? รูปแบบการรักษาทางร่างกายและจิตใจในหนังสือสุขภาพคนปี 2000 (USDHHS,1990)ได้วางเป้าหมายการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นเป้าหมายหลักทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาเป็นการปรับบริการทางด้านสุขภาพเนื่องจากสองในสามของประชากรอเมริกันที่ตายก่อนถึงวัยอันควร? มีสาเหตุมาจากแบบในการดำเนินชีวิต???75 % ของเงินที่ใช้ในการบริการทางด้านสุขภาพใช้รักษาผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง?? นอกจากนี้ค่ารักษาพยาบาลยังเพิ่มขึ้น 5% ถึง 12 %เพิ่มสูงกว่ารายได้ของประชาติในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา(? 1960-1990)จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนจากการเน้นที่โรคและความเจ็บป่วยมาเป็นสุขภาพและความเป็นอยู่อันดี(Randall,1996)

????????? มายเออร์? สวีนี่และวิทเมอร์(Myer,Sweeney,and Whitmer,2000)ได้เสนอ กงล้อแห่งความผาสุก หรือ ความสุขสบาย(wheel? and wellness)เ พื่อเป็นรูปแบบในการรักษาแบบองค์รวมโดยรวมเอาหลักการ?? ผลจากการศึกษาวิจัยทางการแพทย์?? สังคมและจิตวิทยา? มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความเป็นอยู่อันดีของบุคคลตลอดทุกช่วงชีวิต?? เป็นการเน้นการป้องกัน? การพัฒนาแบบองค์รวม? อันเป็นทิศทางใหม่ในการดูแลสุขภาพ? ตัวอย่าง เช่น? ไม่เน้นการใช้ยาและการผ่าตัดในการรักษาโรคหัวใจ?? การบำบัดยังรวมถึงการจัดการความเครียด? การปรับปรุงการสื่อสาร? การปรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล? การปรับแบบการดำเนินชีวิต? เช่น?? ออกกำลังกาย โภชนาการ?? การฝึกสมาธิ

กงล้อแห่งความผาสุกหรือความสุขสบายของบุคคลประกอบด้วยงานชีวิต? 5? ด้าน?? ดังนี้?

???? 1. จิตวิญญาณ? เป็นการตระหนักรู้? เป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งถึงความเป็นหนึ่งเดียวหรือรู้สึกเชื่อมโยงกับจักรวาล? เป็นความเชื่อ? ค่านิยม? ศาสนา เป็นลักษณะที่เป็นแกนของบุคคลที่มีสุขภาพดี? เป็นแหล่งของมิติต่างๆ ของความสุขสบายอื่นๆ เช่น? การทำกิจกรรมทางศาสนาหรือการฝึกทางจิตวิญญาณอื่นๆ

????? 2. การให้ทิศทางแก่ตนเองเพื่อไปสู่เป้าหมายระยะยาว? ประกอบด้วย

??????????????? 2.1 ความรู้สึกในคุณค่าแห่งตน ??ความนับถือตนเอง? เห็นอัตมโนทัศน์?? ปัจจัยสำคัญของการมีอัตมโนทัศน์ทางบวก คือ ความเป็นอิสระแก่ตน? การสนับสนุนทางสังคม? การควบคุมตนเองจากภายใน? หรือความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตน ??ความนับถือตนเองสูง เป็นปัจจัยสำคัญต่อการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและเสริมสร้างความเป็นอยู่อันดี

??????????????? 2.2 การควบคุมตนเอง ??การควบคุมจากภายในตน(internal? locus? of control)ความวิตกกังวลต่ำ? มีพฤติกรรมที่ดูแลสุขภาพ? เช่น? สามารถควบคุมน้ำหนัก? ออกกำลังกาย

??????????????? 2.3 ความเชื่อสอดคล้องกับความเป็นจริง? มนุษย์เราไม่ได้ถูกรบกวนจากสิ่งอื่นแต่เกิดจากความคิดของเรา? คนที่มีสุขภาพดีจะสามารถประมวลผลข้อมูลอย่างถูกต้องและมีการรับรู้ตามความเป็นจริง?? สามารถยอมรับตนเองว่าไม่สมบูรณ์ไปหมดทุกอย่าง

??????????????? 2.4 ตระหนักในอารมณ์ของตนเองและจัดการกับสิ่งนี้ได้ ??มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมรวมทั้งมีอารมณ์ทางบวก

??????????????? 2.5 การแก้แก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์? ?คนที่แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมักควบคุมตนเองได้?? ความคิดไร้เหตุผลน้อย?? วิพากษ์วิจารณ์ตนเองต่ำ?? ทนต่อความกดดัน?? การปรับตนเหมาะสม?? คนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมักมีความนับถือตนเองสูงและมีความพอใจในตนเอง

??????????????? 2.6 อารมณ์ขันโดยเฉพาะการได้หัวเราะทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายเพิ่มพูนระบบภูมคุ้มกันทนต่อความกดดัน?? การปรับตนเหมาะสม

??????????????? 2.7 โภชนาการ? มีความสัมพันธ์ของการกินและสุขภาพ? อารมณ์? การกระทำและความยืนยาวของชีวิต

??????????????? 2.8 การออกกำลัง เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ?? ความแข็งแรงและความเชื่อมั่น

??????????????? 2.9 การดูแลตนเอง มีนิสัยระมัดระวังในความปลอดภัย?? ปกป้องตนเองจากอันตราย? เพิ่มพู? คุณภาพชีวิต

??????????????? 2.10 การจัดการความเครียด?? บุคคลที่สามารถจัดการกับความเครียด?? มีระบบภูมิคุ้มกันความเครียด?? วิธีจัดการกับความเครียด? เช่น?? การฝึกการสื่อสารและพฤติกรรมกล้าแสดงออก? การแก้ปัญหา?? การสนับสนุนทางสังคม

??????????????? 2.11 เอกลักษณ์ทางเพศ รู้ถึงความเป็นหญิงหรือชายของตนตามการนิยามและโครงสร้างทางวัฒนธรรม? มีความเชื่อมั่นหรือความสบายใจในความเป็นชายหรือหญิงของตน

??????????????? 2.12 เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ?เป็นความคิดที่มีหลายมิติโดยรวมเอาเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์????? ความประทับใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมทำให้บุคคลมีความเข้มแข็งและมีความเจริญงอกงาม

3.งานและเวลาว่าง? เพศชายที่ได้รับการยอมรับในการทำงานเพิ่มพูนความเชื่อมั่นและการควบคุมตนเอง? ในเพศหญิงการมีรายได้มีผลต่อความเป็นอยู่อันดี?? ความรู้สึกว่ามีความสามารถในการทำงานมีผลด้านบวกต่อความพึงพอใจในชีวิต

??????????????? เวลาว่างหรือการเล่น “ได้แก่กิจกรรมทางกายภาพ? สังคม?? ปัญญา? ทำด้วยความสมัครใจ? สร้างสรรค์?? ช่วยเพิ่มพูความรู้สึกถึงความเป็นอยู่อันดี

??? 4. มิตรภาพ รวมเอาความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งหมดของบุคคลกับคนอื่นทั้งเป็นรายบุคคลหรือกับชุมชน? ความสนใจทางสังคมเป็นธรรมชาติภายในของมนุษย์ เป็นความห่วงใยและการให้คุณค่าแก่บุคคลอื่น?

?การได้รับการสนับสนุนทางสังคม? ตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางสังคมของบุคคลทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวสัมพันธ์กับความนับถือตนเอง

?? 5.ความรัก?? ความรู้สึกว่าเป็นที่รัก? เป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน? ผูกพันใกล้ชิด? เกื้อกูลกัน?? ความรักช่วยปกป้องบุคคลจากโรคทางกายและใจ เพิ่มอายุให้ยืนยาว

??????????????? กงล้อแห่งความผาสุกหรือความสุขสบายเป็นการรวบรวมลักษณะของคนสุขภาพดีตลอดช่วงชีวิตช่วยเป็นพื้นฐานในการพัฒนามนุษย์เพื่อให้มีความเป็นอยู่อันดีโดยมีพื้นฐานจากจุดแข็งและทรัพยากรในตัวบุคคลและอาจมีการปรับเปลี่ยนแบบการดำเนินชีวิตบางด้าน

??????????????? สรุปได้ว่ากระบวนทัศน์ของความสุขที่กล่าวมาทั้งหมดมีลักษณะหลายอย่างร่วมกันและมีความคล้ายคลึงกันโดยการเน้นอารมณ์ทางบวก?? ความสามารถในการควบคุมตนเองและการมีความสัมพันธ์ที่เหมาะสม? เป็นต้น มีข้อแตกต่างระหว่างโลกตะวันตกโลกและตะวันออกเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ทางความสุข? ตะวันออกจะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากกว่าโดยให้ความสำคัญกับครอบครัวและสังคม? ขณะที่กระบวนทัศน์ทางตะวันตกเน้นที่ตัวบุคคล

……………………………………………………………………………………………….

??????????????? ที่มา? :? * รศ. ดร.ศิริบูรณ์? สายโกสุม? อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา? คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงวารสารฉบับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 ของสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์????

…………………………………………………………………………

Bibligraphy

??????????????? Andrews,F.M.,Whithey,(1978)Social indicators of wellbeing.New York: Plenum.

??????????????? Argyle,M.,&Crossland .J.(1991)The dimentions of positive emotions. British journal of Social Psychology,26,127-137.

??????????????? Lu,Luo, &Shih, J.B.(1997)Source of happiness:A quality approach. The J ournal of Social Psychology,137(2),181-187.

??????????????? Randall, J.L (1996)Evolution of the new paradigm. Primary Care,23,183-198.

U.S Department of Health and? Service.(1990) Healthy people 2000:National health Washington D.C. : U.S Government Printing? Office.

??????????????? Wu,Y.(1992) Source of inner happiness. Taipei :Tong? Da? Books.

??????????????? Xin hua dictionary(1987Beijing : Bussiness publications.

………………………………………………………………………………………….

เรียบเรียง? : สรวงธร นาวาผล

Tags: , , , ,

8 Responses to “ความหมายของความสุข”

 1. rapeepan
  23มิ.ย.

  very good up^
  ชอบมากๆๆๆค้าๆๆๆ ):}

 2. Ning
  23มิ.ย.

  :wub: :lol: :heart: :heart: :biggrin:

 3. chompoo Mameaw
  23มิ.ย.

  ดีขร๊ ชอบๆ :)

 4. 2/3
  23มิ.ย.

  :woot: ชอบมากค่ะ

 5. มะตูม
  23มิ.ย.

  หวัดดี

 6. มะตูม
  23มิ.ย.

  ขอบคูณนะคะที่ให้ความสุขที่คี
  ความสุขจะอยู่กับเรา

 7. จากคนหล่อ 1/6
  23มิ.ย.

  รักคนมีแฟนทุกคน

 8. จากพ่อลูกหนึ่ง
  23มิ.ย.

  ชอบมากครับสำหรับความหมาย
  แต่ว่ามีคว่มหมายมากกว่านี้อีกใหมครับ

แสดงความคิดเห็น

:p 8) :lol: =( :8 ;) :(( :o: :[ :) :D :-| :-[) :bloody: :cool: :choler: :love: :oups: :aie: :beurk: